Καταστατικό

Καταστατικό Δημoκρατικής Αναγέννησης

Άρθρο 1

Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με τον τίτλο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Έμβλημά του είναι ένα περιστέρι συνοδευόμενο από τις λέξεις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ σέβεται το Σύνταγμα και τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και στοχεύει στην εκπροσώπηση του ελληνικού λαού στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και στη συμμετοχή της στη διακυβέρνηση της χώρας.

Άρθρο 2

Μέλη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποδέχονται τις αρχές και το καταστατικό της.

Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση, που υπογράφεται από ένα μέλος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ στην Νομαρχιακή Οργάνωση της περιοχής του και αν δεν υπάρχει στην πλησιέστερη Νομαρχιακή Οργάνωση.

Τα μέλη δικαιούνται να εκλέγονται στις αιρετές θέσεις των οργάνων του κόμματος και να χρίζονται υποψήφιοι στις κάθε είδους εκλογές και είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος και να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων του. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε άλλο πολιτικό κόμμα, επιτρέπεται όμως να ανήκουν σε πολιτική κίνηση που δεν έχει κομματικό χαρακτήρα.

Μέλος που η συμπεριφορά του αντιβαίνει στις αρχές της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και τις αποφάσεις των οργάνων της διαγράφεται με απόφαση των 2/3 της Νομαρχιακής Οργάνωσης, στην οποία ανήκει. Κατά της απόφασης διαγραφής μπορεί να υποβληθεί εντός 10 ημερών ένσταση στην Επιτροπή Οργάνωσης, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα, αφού ακούσει το υπό διαγραφή μέλος.

Άρθρο 3

Όργανα του κόμματος είναι το Συνέδριο, ο Πρόεδρος, το Εθνικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), η Πολιτική Γραμματεία (Π.Γ.) , η Νομαρχιακή Οργάνωση (Ν.Ο.), και η Τοπική Οργάνωση.

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Συγκαλείται τακτικά κάθε δύο χρόνια μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη σύγκλησή του.

Στο Συνέδριο του κόμματος συμμετέχουν ως σύνεδροι με δικαίωμα ψήφου οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τα μέλη των Νομαρχιακών Οργανώσεων, οι βουλευτές και πρώην βουλευτές, οι υποψήφιοι βουλευτές των τελευταίων εκλογών, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που απέρχεται, οι εκπρόσωποι της Νεολαίας, οι εκλεγμένοι και οι διατελέσαντες δήμαρχοι του κόμματος, οι αντιπρόσωποι των Νομαρχιακών Οργανώσεων εξωτερικού και οι εκλεγμένοι και διατελέσαντες πρόεδροι πανελλήνιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη του κόμματος.

Την οργάνωση του Συνεδρίου αναλαμβάνει ειδική Επιτροπή Οργανώσεως Συνεδρίου που ορίζεται από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Τα θέματα και οι εισηγητές του Συνεδρίου ορίζονται από την Πολιτική Γραμματεία.

Η Επιτροπή Οργάνωσης Συνεδρίου διαπιστώνει την απαρτία των παρόντων και προτείνει πενταμελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών του Συνεδρίου, που εκλέγεται με ανάταση των χειρών των συνέδρων.

Το Προεδρείο του Συνεδρίου ερευνά τις τυχόν έγγραφες ενστάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με ζητήματα διαδικασίας, παραβάσεις διατάξεων του καταστατικού ή τη νομιμοποίηση των συνέδρων. Η απόφαση του Προεδρείου είναι τελεσίδικη.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου και την εξέταση των τυχόν ενστάσεων ακολουθεί εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για την εποπτεία των ψηφοφοριών και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων αυτών.

Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 των συνέδρων που συμμετέχουν σε αυτό.

Το Συνέδριο αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δέχεται ή απορρίπτει τις εισηγήσεις. Η αποδοχή των εισηγήσεων από το Συνέδριο είναι αποφάσεις του κόμματος που δεσμεύουν την ηγεσία του. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από την απόφαση για διάλυση του κόμματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 5/6 των παρόντων.

Με μυστική και καθολική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, το Εθνικό Συμβούλιο και η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη του κόμματος έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για όλα τα αξιώματα του κόμματος. Όσοι από τους συνέδρους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Εθνικού Συμβουλίου οφείλουν να υποβάλλουν στο Προεδρείο του Συνεδρίου έγγραφη δήλωσή τους μέχρι την παραμονή της εκλογής. Σε περίπτωση υποψηφιότητας μέλους που δεν είναι σύνεδρος, προαπαιτείται η προσυπογραφή στη δήλωση είκοσι (20) συνέδρων.

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία, στην οποία υποψήφιο μπορεί να είναι κάθε μέλος του κόμματος και εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα, προεδρεύει στην Πολιτική Γραμματεία και το Εθνικό Συμβούλιο και επαγρυπνεί για την τήρηση του καταστατικού και την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του κόμματος.

Προτείνει στην Πολιτική Γραμματεία ένα από τα μέλη της ως Γενικό Γραμματέα, ορίζει τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Εκπρόσωπο Τύπου και τον Οικονομικό Υπεύθυνο του κόμματος.

Άρθρο 5

Το Εθνικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του κόμματος, στο διάστημα μεταξύ δύο τακτικών συνεδρίων.

Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του κόμματος και 120 μέλη, εκ των οποίων οι 60 Νομαρχιακοί Γραμματείς και 60 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο.

Η σταυροδότηση για την εκλογή του Ε.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% ή 16 σταυρούς ανά ψηφοδέλτιο.

Το Εθνικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι μήνες, και εκτάκτως όποτε το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του.

Το Εθνικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών του.

Το Εθνικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση του τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού, της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης.

Άρθρο 6

Μετά την εκλογή των μελών του Εθνικού Συμβουλίου από το Συνέδριο, ο Πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο εντός 30 ημερών για την εκλογή Πολιτικής Γραμματείας από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και 9 μέλη, ένα τουλάχιστον από τα οποία προέρχεται από τη Νεολαία. Ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Εκπρόσωπος Τύπου και ο Οικονομικός Υπεύθυνος μετέχουν στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλη της, και εισηγούνται πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας προεδρεύει ο Πρόεδρος του κόμματος και σε περίπτωση απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο μέλος της που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Η Πολιτική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία της απολύτου πλειοψηφίας των μελών της.

Η Πολιτική Γραμματεία συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα με απόφαση του Προέδρου του κόμματος ή μετά από αίτηση του 1/3 των μελών της. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών, που είναι στη διάθεση του Εθνικού Συμβουλίου στις τακτικές ή έκτακτες συνόδους του. Η Πολιτική Γραμματεία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όλα τα τρέχοντα πολιτικά και διοικητικά θέματα του κόμματος καθώς και για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων των εθνικών και ευρωπαϊκών εκλογών.

Άρθρο 7

Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο. Έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό που καταθέτει ο Οικονομικός Υπεύθυνος

Άρθρο 8

Η Πολιτική Γραμματεία εκλέγει, μετά από πρόταση του Προέδρου, το Γενικό Γραμματέα του κόμματος.

Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο του κόμματος, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 του παρόντος όπως επίσης όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της εφαρμογής των αποφάσεων της Πολιτικής Γραμματείας και διευθύνει την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος.

Άρθρο 9

Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την εποπτεία και ευθύνη των οργανώσεων του κόμματος. Διευθύνει την Οργανωτική Επιτροπή και εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 6, στο Εθνικό Συμβούλιο και την Πολιτική Γραμματεία πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση του κόμματος. Συντονίζει την οργανωτική δράση των Οργανώσεων του κόμματος, βοηθούμενος από τους υπευθύνους οργανωτικής λειτουργίας των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Άρθρο 10

Ο Οικονομικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του κόμματος. Εισηγείται στην Πολιτική Γραμματεία επί οικονομικών θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6, και λογοδοτεί στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Επικουρείται από αριθμό προσώπων, που ορίζει η Πολιτική Γραμματεία, για τη διεκπεραίωση των οικονομικών λειτουργιών του κόμματος.

Άρθρο 11

Ο βασικός πυρήνας του κόμματος είναι η Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.), που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή εκλογική περιφέρεια της χώρας. Για τη συγκρότηση Τοπικής Οργάνωσης απαιτούνται 5 τουλάχιστον μέλη που κατοικούν στην περιοχή ευθύνης ή στο χώρο δουλειάς τους. Ο αριθμός των μελών της οργάνωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εκατό (100).

Η Τοπική Οργάνωση διευθύνεται από πενταμελή Επιτροπή που  αποτελείται από α) Πρόεδρο, β) Γραμματέα, γ) Ταμία και δύο μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσουν δύο μέλη. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια.

Τα μέλη του κόμματος ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα εντάσσονται σε Επαγγελματικές Οργανώσεις (Ε.Ο.). Κάθε μέλος Επαγγελματικής Οργάνωσης εντάσσεται ταυτόχρονα σε μια Τοπική Οργάνωση. Κάθε Επαγγελματική Οργάνωση καλύπτει το χώρο μιας Νομαρχιακής Οργάνωσης. Η παρουσία του κόμματος στο συνδικαλιστικό τομέα πραγματοποιείται με μέλη των Επαγγελματικών Οργανώσεων. Κάθε Επαγγελματική Οργάνωση εκλέγει πενταμελή Επιτροπή κατά τα πρότυπα της Τοπικής Επιτροπής.

Σε πόλεις με μεγάλο αριθμό ετεροδημοτών, συγκροτούνται Οργανώσεις Ετεροδημοτών. Τα μέλη τους ανήκουν ταυτόχρονα σε μια Τοπική Οργάνωση.  Κάθε Οργάνωση Ετεροδημοτών εκλέγει πενταμελή Επιτροπή κατά τα πρότυπα της Τοπικής Επιτροπής.

Άρθρο 12

Η Νομαρχιακή Οργάνωση συγκροτείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια, με την εξαίρεση της Β’ Αθηνών όπου υπάρχουν τέσσερις. Στη Νομαρχιακή Οργάνωση εντάσσονται όλες οι Τοπικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Οργανώσεις  και Επιτροπές Ετεροδημοτών. Η Νομαρχιακή Οργάνωση συγκαλεί σε συνέλευση τα μέλη της τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εκτάκτως όποτε το ζητήσει το 1/3 των μελών είτε όποτε αποφασίσει η Νομαρχιακή Επιτροπή.  Αρμοδιότητες της συνέλευσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης είναι η εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής και η εκλογή συνέδρων για το Συνέδριο, σε αριθμό διπλάσιο των βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας.

Η Νομαρχιακή Οργάνωση διευθύνεται από επταμελή Επιτροπή που αποτελείται από α) Γραμματέα, β) Αναπληρωτή Γραμματέα, γ) Ταμία, δ) Υπεύθυνο Οργανωτικού ε) Υπεύθυνο Μαζικών Χώρων, στ) Υπεύθυνο Νεολαίας, ζ) Υπεύθυνη Γυναικών. Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των μελών της συγκεκριμένης περιοχής και η θητεία της είναι διετής.

Άρθρο 13

Η Νεολαία του κόμματος εμφορείται από τις ιδεολογικές αρχές του κόμματος και έχει την επωνυμία «Νεολαία Δημοκρατικής Αναγέννησης». Μέλη της Νεολαίας είναι νέοι και των δύο φύλων, ηλικίας μέχρι 35 ετών.

Η Νεολαία έχει οργανωτική αυτοτέλεια και πλήρη δημοκρατική διάρθρωση παράλληλη με την οργάνωση του κόμματος. Εσωτερικός κανονισμός, που εγκρίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο, καθορίζει την οργανωτική διάρθρωση της Νεολαίας.

Το Ανώτατο Όργανο της Νεολαίας είναι το Συνέδριο της, που συγκαλείται κάθε δύο χρόνια. Το Εθνικό Συμβούλιο της Νεολαίας μετέχει στο Συνέδριο του κόμματος με αριθμό εκπροσώπων που καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 14

Συγκροτείται ειδική οργάνωση Γυναικών, που λειτουργεί σύμφωνα με ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίνει το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Η Οργάνωση Γυναικών έχει οργανωτική αυτοτέλεια και ακολουθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος. η Οργάνωση Γυναικών συντονίζεται από 7μελή Γραμματεία, αποτελούμενη από Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνη Μαζικών Χώρων, Υπεύθυνη Νεολαίας και δύο μέλη.

Scroll to Top